Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1881

[error in script] (2011) مقایسه عوارض مورفین و فنتانیل در نوزادان تحت تهویه مکانیکی بستری در ‮‭NICN‬ بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1023.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (262kB)

Abstract

زمینه و اهداف: تهویه مکانیکی در واحد های مراقبت های ویژه نوزادان ‮‭NICU(‬) برای درمان نارسایی تنفسی در نوزادان رسیده و نارس استفاده می شود.استفاده از تهویه مکانیکی باعث درد و استرس در نوزاد می گردد. برای کاهش درد و پاسخهای ناخواسته در طی تهویه مکانیکی در اغلب نوزادان از آنالیژزیک استفاده می شود.این بررسی به مقایسه عوارض جانبی مورفین و فنتانیل در نوزادان تحت درمان با دستگاه تهویه مکانیکی در یک دوره ‮‭۷‬ روزه می پردازد. نوع مطالعه و روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، ‮‭۳۲‬ نوزاد ‮‭۲۶-۳۸‬ هفته تحت تهویه مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از شروع مطالعه از والدین رضایت نامه اخذ گردید. نوزادان به دو گروه ‮‭۱۶‬ نفره تقسیم شدند. یک گروه مورفین ‮‭mcg/kg(‬ ‮‭۱۰۰‬ در عرض یک ساعت و متعاقبا ‮‭mcg/kg/hr‬ ‮‭۱۲‬ به صورت وریدی) و گروه دیگر فنتانیل ‮‭mcg/kg‬ ‮‭۲‬ در عرض یک ساعت و متعاقبا ‮‭mcg/kg/hr‬ ‮‭۱/۴‬ به صورت وریدی) برای حداقل ‮‭۴۸‬ ساعت دریافت کردند. سونوگرافی جهت اندازه گیری طول، عرض، عمق و حجم کیسه صفرا بعمل آمد. فشار خون اندازه گیری شد، دفع مکونیوم و مدفوع و وقوع احتباس ادراری مشخص گردید. اطلاعات استخراجی برای هر نوزاد ثبت شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار ‮‭SPSS 16‬ و تست های آماری ‮‭Mann-whitney,Wilcoxon ,Pair-t Test‬ و ‮‭Fisher's Exact Test‬ استفاده گردید. نتایج: عرض، عمق و حجم کیسه صفرا در نوزادان تحت درمان با مورفین در مقایسه با فنتانیل بصورت معنی داری بزرگتر بود. (شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار: عرض (میلی متر) ‮‭۲/۴‬+-‮‭۱۱/۲‬ در مقابل ‮‭۱/۷‬-+‮‭۷/۳‬،‮‭۰/۰۰۰۱‬> ‮‭P‬، عمق (میلی متر) ‮‭۲‬-+‮‭۹/۴‬ در مقابل ‮‭۱/۷‬-+‮‭۶/۱‬،‮‭۰/۰۰۰۱‬> ‮‭P‬ ، حجم (سانتی متر مکعب) ‮‭۱/۰۸‬-+‮‭۲/۰۴‬ در مقابل ‮‭۰/۳۵‬-+‮‭۰/۶۵‬، ‮‭۰/۰۰۰۱‬> ‮‭.)P‬ فشار خون سیستولیک افت معنی‌داری در نوزادان تحت درمان با مورفین نشان داد ( شاخص آماری میانگین و انحراف معیار ‮‭۱۰‬+-/‮‭۵۹‬ در مقابل ‮‭۱۱‬+-‮‭۰/۰۵۶۷/۲‬>‮‭.)P‬ احتباس ادراری در گروه مورفین به صورت معنی‌داری وقوع بیشتری داشت (‮‭۵۰‬درصد در مقابل ‮‭۱۲/۵‬درصد،‮‭۰/۰۵‬>‮‭P‬ نتیجه گیری: فنتالین به علت عوارض جانبی کمتر ممکن است در استفاده کوتاه مدت اثرات ضد درد بر مورفین ارجحیت داشته باشد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نادری, سلماUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
pediatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1881

Actions (login required)

View Item View Item