Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1837

[error in script] (2015) تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در کاهش میزان سزارین مادران باردار نخست زا. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1260.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (178kB)

Abstract

اگر جه زمانی سزارین جان مادران و نوزادان بیشماری را نجات داده است. ولی نگران کننده در این زمینه میزان بالای آن می‌باشد. طبق آمار موجود، سزارین در ایران، حدود ‮‭۴-۳‬ برابر میزان توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است. اذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در کاهش میزان سزارین مادران باردار نخست را انجام شد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد ‮‭۶۰‬ زن باردار شکم اول تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس با سن بارداری ‮‭۲۶‬ تا ‮‭۳۰‬ هفته، به روش نمونه گیری مرحله ای ( ترکیبی از خوشه ای تصادفی ساده) به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده ار پرسشنامه روا و پایا جمع آوری گردید. مداخله آموزشی بعد از تکمیل اطلاعات پیش آزمون بر اساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی در شش جلسه آموزشی انجام گرفت. یک ماه بعد از مداخله، پرسشنامه های پس آزمون توسط دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی میانگین احراف معیار و آزمون تی مستقل، تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ‮‭P>0/05‬ از نظر آماری معنی‌دار تلقی گردید. یافته ها: تفاوت معناداری در میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکار آمدی درک شده و عملکرد بین دو گروه بعد از مداخله دیده شد ‮‭.)P>0/001(‬ در گروه مورد ‮‭9‬ نفر ‮‭30(‬درصد) زایمان طبیعی انجام دادند. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می‌تواند در افزایش میزان آگاهی، تقویت قصد زنان باردار و عملکرد آنها در اتنخاب زایمان طبیعی موثر باشد. واژه‌های کلیدی: الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش، زنانم باردار، عملکرد

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: باردار نخست زا
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Subjects: health Education
public health
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1837

Actions (login required)

View Item View Item