Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1818

[error in script] (2005) طرح مقایسه‌ای اثر میزوپروستول واژینال واکسی توسین دوز بالا جهت القای دردهای زایمان در حاملگیهای ترم و پست ترم بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
809.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (313kB)

Abstract

عنوان: طرح مقایسه‌ای تاثیر واژینال واکسی توسین دوز بالا جهت القای دردهای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم ( بیمارستان دکترعلی شریعتی بندرعباس)مقدمه: آمادگی یا مطلوب بودن سرویکس در القای زایمان حائز اهمیت است و مشخصات فیزیکی سرویکس و سکمان تحتانی رحم دارای بیشترین اهمیت می باشد.متاسفانه زنان در بسیاری از موارد دارای اندیکاسیون ختم حاملگی در حضور سرویکس نامطلوب یا حتی قبل از شروع دردهای زایمانی هستند لذا با استفاده از تکنیکهای آماده سازی قبل از تحریک انقباضات رحمی، سعی در افزایش ‮‭Bishop score‬ و افزایش میزان القای موفق زایمان شده است.دراین مطالعه بااستفاده از دو روش میزوپروستول واژینال و اکسی توسین دوز بالا سعی در کوتاهترکردن زمان بستری بیماران تا وکاهش مدت ‮‭stage I‬ زایمانی و کاهش میزان سزارین شده است. مواد و روش کار: مطالعه روی ‮‭۱۲۰‬ خانم باردار ترم که با اندیکاسیونهای ختم حاملگی شامل پره اکلامپسی، دیابت، الیگوهیرآمنیوس، محدودیت رشدجنین، پست ترم و...در بخش لیبر بیمارستان دکتر علی شریعتی بستری شدند، انجام گردید. خانمهای باردار به دو گروه ‮‭۶۰‬ نفره تقسیم شدند در گروه اول قرص واژینال میزوپروستول ‮‭۵۰‬ میکروگرمی در فورنیکس خلفی واژن گذاشته شد، ودر گروه دوم اینداکشن با اکسی توسین دوز بالا ‮‭mu/min(‬ ‮‭۶‬) شروع شد. تاثیر ایندو بر تغییرات ‮‭Bishop score‬ در دوازده ساعت اول و مدت زمان لازم تا زایمان و همچنین تعداد موارد زایمان واژینال و سزارین ، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان و مدت بستری در بیمارستان وهزینه و در نهایت عوارض مادری مقایسه گردید. نتایج حاصله‌پس از جمع آوری وکد گذاری با استفاده از نرم افزارآماری ‮‭Mini TAB‬ و با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی مثل - ‮‭Test X, ANOVA,T‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضریب همبستگی بین مراحل مختلف زایمانی و سایر متغیرها محاسبه‌گردید ‮‭Significant )p>0/05(‬ بوده است . یافته ها: دراین مطالعه میزوپروستول درمقایسه با اکسی توسین با دوز بالا به صورت ‮‭Significant‬ موجب تغییرات ‮‭Bishop score‬ طی ‮‭۱۲‬ ساعت اول اینداکشن شده است ‮‭p>0/00001(‬) مدت زمان ‮‭StageI,II‬ زایمان در گروه میزوپروستول کوتاهتر از گروه اکسی توسین بوده ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده است . تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه در ارتباط با هزینه بستری دربیمارستان وجود نداشت. ازنظر پیامدهای مادری و نوزادی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. ازنظر نوع زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد. مدت بستری در گروه میزوپروستول نسبت به گروه اکسی توسین کمتر بود که از نظرآماری معنی دار بوده است.‮‭p=0/001(‬) نتیجه گیری: باتوجه به یافته های این مطالعه می توان از میزوپروستول به علت تغییرات سریعتر ‮‭Bishop score‬ و در نتیجه آن کوتاهترشدن زمان بستری در حضور ‮‭Unripe cervix‬ استفاده کرد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: میزوپروستول،درد،زایمان،واکسی توسین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عابدی اصل, ژیلاUNSPECIFIED
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1818

Actions (login required)

View Item View Item