Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1804

[error in script] (2017) بررسی اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرا نظریه‌ای بر فعالیت بدنی منظم در دانش آموزان دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان (نظام قدیم) شهرستان لنجان. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
1257.jpg

Download (170kB) | Preview

Abstract

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر فعالیت بدنی منظم در دانش آموزان دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان شهرستان لنجان در سال تحصیلی ‮‭۹۲-۹۳‬ زمینه و هدف: سبک زندگی کم تحرک در جامعه کنونی ضرورت انجام مداخلات موثر در جهت افزایش فعالیت جسمانی به منظور پیشگیری از بیماری ها را اشکار می سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای، برفعالیت جسمانی در دانش آموزان دختر مقطع دبرستان بود. روش تحقیق: در این مطالعه مداخله ای تعداد ‮‭۳۰۰‬ نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان به روش نمونه گیری چند مرحله ای در ‮‭۶‬ دبیرستان وارد مطالعه شدند، با استفاده از پرسشنامه های مراحل فعالیت فیزیکی، مقیاس منافع/ موانع ورزش و خودکار آمدی نسبت به ورزش، داده های مورد نیاز جمع آوری شد. براساس پاسخ به سوالات پرسشنامه افراد به پنج گروه از نظر مراحل تغییر طبقه بندی شده و محتوای آموزشی متناسب با هر مرحله تغییر طراحی گردید. در کل چهار جلسه آموزشی ترتیب داده شد. شش ماه پس از مداخله آموزشی، پرسشنامه سری دوم تکمیل و داده های مربوط با استفاده از برنامه ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭۱۹‬ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: افراد تحت آموزش پس از اجرای مداخله آموزشی از پیشرفت مثبت و معناداری در مراحل تغییر برخوردار شدند (‮‭۰/۰۵‬>‮‭.)P‬ میانگین نمرات منافع درک شده، موانع درک شده و خودکار آمدی پس از اجرای مداخله آموزشی پیشرفت معنی داری داشت (‮‭۰/۰۵‬>‮‭.)P‬ نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر مدل فرانظریه ای تاثیر مثبت بر فعالیت ورزشی دانش آموزان دارد، بنابراین استفاده از مدل های تغییر رفتار در برنامه های آموزش بهداشت پیشنهاد می گردد. کلید واژه ها: آموزش بهداشت ، فعالیت بدنی منظم ، مدل مراحل تغییر

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: فعالیت بدنی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Subjects: health Education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1804

Actions (login required)

View Item View Item