Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1791

[error in script] (2013) مقایسه استحکام باند ‮‭push-out‬ پست های کوارتز فایبر هوشمند با پست های گلاس فایبر معمولی در داخل کانال ریشه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1256.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (204kB)

Abstract

بیان مسئله: طی سال های زیادی پست ها برای ترمیم دندان هایی که تحت درمان ریشه قرار گرفته اند استفاده می‌شدند. مواد مختلفی برای ساخت پست ها استفاده شده است. پیشرفت در تکنولوژی ساخت پست‌های تقویت شده با مواد، به بعضی از محدودیت‌های پست‌های فلزی غالب آمد. مزیت آن ها ‮‭Flexibility‬ بالا و مودولوس الاستیسیتی یکسان با عاج است. شایعترین شکست در درمان با پست های تقویت شده با فایبر ‮‭Debonding‬ است. ظرفیت باندینگ پست های فایبر تحت تاثیر بسیاری از فاکتورهااست. کنترل کردن این فاکتورها برای به دست آوردن یک باند خوب بین سطوح پست - سمان - عاج چه با تغییر در تکنیک و چه با استفاده از مواد مختلف برای باندینگ پست به کانال ریشه می باشد. هدف: تز این مطالعه مقایسه‌ی استحکام باند پست های کواتر فایبر جدید با پست های گلاس فایبر معمولی در کانال ریشه می باشد. روش بررسی: در این مطالعه ‮‭۴۰‬ دندان لترال ماگزیلا عاری از هر گونه نقص و ترک انتخاب شدند. سپس نمونه هابه صورت تصادفی به دو گروه اصلی تقسیم بندی گردیدند. این دندان ها تحت درمان ریشه قرار گرفته و تاج آن ها از ناحیه ‮‭CEJ‬ قطع گردید. سپس کانال ریشه جهت ایجاد فضای پست آماده گردید. پست های ‮‭ight‬ هوشمند ‮‭RTD France(‬) و پست های گلاس فایبر معمولی ( ‮‭GLassix, NORODIN,Switzerland‬) در کانال ریشه سمان شدند. از هر نمونه دو قطعه، هر قطعه ‮‭۲‬ میلیمتر، برش خوردند و جهت اطمینان از ضخمامت دقیق، با قطر سنج فلزی ضخامت تایید شد. نمونه ها جهت آزمایش ‮‭Push - out‬ توسط ‮‭Universal Test Machine‬ تحت اعمال نیرو قرار گرفتند. داده های حاصل از مراحل فوق به مگاپاسکال تبدیل شدند و توسط نرم افزار ‮‭SPSS 22.0‬ و آنالیزهای آماری ‮‭One-Way Annova‬ و‮‭Tukey Tes t‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین استحکام باند ‮‭Push-out‬ (برحسب مگاپاسکال) در گروه پست ‮‭DTLight‬ با مقدار‮‭SD=2/96(9/10‬)از بقیه گروه ها بیشتر بوده و در گروه شاهد (پست های گلاس فایبر معمولی) با مقدار ‮‭SD=3/08(4/56‬) از بقیه گروه ها کمتر بود. نتایج آزمون توکی نشان داد که استحکام باند ‮‭Push-out‬ پست های ‮‭DTLight‬ هوشمند به طور مهنی داری از استحکام باند ‮‭Push-out‬ پست های گلاس فایبر معمولی بیشتر است. ‮‭P-value=0>0/001(‬)نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با میزان استحکام باند ‮‭Push-out‬ پست های کوارتز فایبر جدید نشان داد که میانگین استحکام باند ‮‭Push-out‬ پست های کوارتز فایبر جدید نسبت به میانگین استحام باند ‮‭PUSh-out‬ گلاس فایبر معمولی به طور معنی داری بالاتر است. بنابراین پست های کوارتز فایبر جدید بیشتر به عاج کانال دندانی باند می‌شود. هر چند برای دستیبابی به نتایج دقیق‌تر نیاز یه مطالعات بیشتری در این زمینه احساس می شود. واژه‌های کلیدی: فایبر پست، استحام باند ‮‭DTLight, Push-out‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پست های گلاس فایبر پست های کوارتز فایبر
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شعبان پور, رضاUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1791

Actions (login required)

View Item View Item