Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1786

[error in script] (2011) رابطه میزان سایتوکاین‌های مترشحه از لنفوسیت‌های ‮‭T‬ تیپ ‮‭۱‬ و‮‭۲‬ با پارامترهای مربوط به آهن در زنان مبتلا به کاندیدیاز عود کننده. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1013.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (307kB)

Abstract

زمینه: تاثیر آهن در درمان یا در میزان بروز عفونت‌ها بسیار مورد توجه می‌باشد. عفونت کاندیدیاز و لوواژینال در خانم‌ها به عنوان یکی از بیماری‌های شایع و مهم در خانمها مطرح می‌بشد که علایم آن می‌تواند بسیار آزارده دهنده باشد. همچنین این عفونت می‌تواند زمینه ساز ابتلا به سایر بیماری‌های خطرناک در زنان باشد. لذا آگاهی از مسیر بیماری‌زایی و از همه مهم‌تر بهترین راه کنترل و درمان آن حائز اهمیت می‌باشد. روش کار: این مطالعه‌ایی - توصیفی تحلیلی است که بر روی ‮‭۹۲‬ زن در محدوده سنی باروری در ‮‭۴‬ گروه شامل ‮‭۲۳‬ زن مبتلا به عفونت کاندیدیاز واژن و فقر آهن (+‮‭CAN+IDA‬)، ‮‭۲۳‬ زن مبتلا به عفونت کاندیدیاز واژن بدون فقر آهن (-‮‭CAN+IDA‬)، ‮‭۲۳‬ زن مبتلا به فقر آهن بدون عفونت کاندیدیاز واژن (+‮‭CNA-IDA‬)، و ‮‭۳۲‬ زن زن سالم (-‮‭CAN-IDA‬) انجام شد. مراحل به صورت اخذ رضایت نامه، پر کردن پرسشنامه و معاینه کامل بیماران، خون گیری، گرفتن اسمیر واژن، ارسال به آزمایشگاه و اندازه‌گیری سایتوکاینهای کلیدی ‮‭IL4, ILL12, IL10, ILNy‬بود. داده‌ها با استفاده از ‮‭T-test‬ و تست همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در میان ‮‭۹۲‬ زن مورد مطالعه حداقل سن ‮‭۱۹‬ و حداکثر ‮‭۵۲‬ با میانگین سنی ‮‭۷/۹‬+-‮‭۳۱‬ می‌باشد. گروهای مورد مطالعه از لحاظ داده‌های دموگرافیک مانند سن، تعداد بارداری، تعداد زایمان، تعداد سقط فرزندان تقریبا یکسان بوده و رابطه معنا داری بین گروه‌ها و این داده‌ها وجود نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده‌؛ مقایسه میانگین سطوح سرمی ‮‭IL4‬ بین درو گروه +‮‭CAN+IDA‬ +-‮‭۱۲/۲‬ و -‮‭CAN+IDA‬ ‮‭۴/۰۲‬+-‮‭۲/۴‬ نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین دو گروه می‌باشد. ‮‭P=0.044(‬) همچنین مقایسه میانگین سطوح سرمی ‮‭IL4‬ بین دو گروه ‮‭CAN+IDA‬ ‮‭۱/۳‬+-‮‭۱۲/۲‬ و ‮‭IDA-CAN‬ ‮‭۳/۶‬+-‮‭۱/۲۸‬ نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین دو گروه می‌باشد. ‮‭P=0.03(‬) مقایسه میانگین سطوح سرمی ‮‭IL10‬ در گروه +‮‭CAN+IDA۱/۹۲‬+-‮‭۳/۸۷‬ و -‮‭CAN+IDA۲/۳۴‬+-‮‭۵/۳‬ نیز نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین دو گروه می‌باشد. ‮‭P=0.02(‬) در ضمن مقایسه میانگین سطوح سرمی ‮‭IL4‬ بین دو گروه +‮‭CAN-IDA۱/۷‬+-‮‭۱۴/۶‬ و ‮‭CAN-IDA۳/۶‬+-‮‭۱/۲۸‬ نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین گروه می‌باشد. ‮‭P=0.006(‬) بین سطوح سرمی پارامترهای آهن و سایتوکاین‌ها در گروه‌های مختلف روابط ذکر شده معنی‌دار بود: در گروه -‮‭IDA-CaN‬ بین آهن سرم و سایتوکاین ‮‭IL4‬ ارتباط معنی‌دار معکوس وجود دارد. ‮‭P=0.041(‬) در گروه-‮‭CAN+ IDA‬ بین هموگلوبین و سایتوکاین ‮‭IL10‬ ارتباط معنی‌دار مستقیم وجود دارد. ‮‭P=0.041(‬) همچنین در گروه-‮‭CAD=IDA‬ بین ‮‭TIBC‬ و سایتوکاین ‮‭IL4‬ ارتباط معنی‌دار مستقیم وجود دارد. ‮‭.)P=0.046(‬ بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فقر آهن از طریق افزایش میزان اینترلوکین ‮‭۴‬ می‌تواند زمینه ساز عفونت کاندیدیازواژن باشد. به نظر می‌رسد که افراد مبتلا به فقر آهن با افزایش ‮‭IL4‬ و انحراف پاسخ ایمنی از پاسخ موثر ‮‭Th1‬ به پاسخ غیر موثر ‮‭Th2‬ بالانس پاسخ ایمنی به همخورده، امکان ادامه وعود عفونت کاندیدیازواژن افزایش می‌یابد. بنابراین فقر آهن می‌تواند بعنوان یک ریسک فاکتور در جهت ابتلا به عفونت ابتلا به عفونت کاندیدیازواژن راجعه عمل کند. واژگان کلیدی: کاندیدیاز راحعه - ‮‭Th1/Th2‬ - سایتوکاین - ایمنی سلولی

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کاندیدیاز راحعه - ‮‭Th1/Th2‬ - سایتوکاین - ایمنی سلولی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نادری, نادرهUNSPECIFIED
Subjects: HEMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Immunology Department
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1786

Actions (login required)

View Item View Item