Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1667

[error in script] (2012) بررسی یافته‌های سی تی اسکن مغز در کودکان زیر ‮‭۲‬ سال ترومایی مراجعه کننده به مرکز فوریتهای بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1101.png
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)

Abstract

زمینه و هدف:تروما علت عمده مرگ و میر و ناتوانی در کودکان بوده و شیوع آن در حال افزایش است .سی تی اسکن یک روش استاندارد برای تشخیص اورژانسی آسیب های مغزی ناشی از تروما است . هدف از این مطالعه بررسی یافته های سی تی اسکن مغز در کودکان زیر ‮‭۲‬ سال ترومایی مراجعه کننده به مرکز فوریتهای بیمارستان شهید محمدی بندرعباس میباشد. روش کار:در مطالعه توصیفی که بصورت مقطعی در سال ‮‭۱۳۹۰‬ در تمامی بیماران مراجعه کننده تروما به سر با سن کمتر از ‮‭۲‬ سال به فوریت ها ی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد، جهت تمامی بیماران در ابتدا چک لیستی شامل سن، جنس، علائم بالینی بیمار، مکانیسم تروما و یافته های سی تی اسکن تکمیل شد. یافته های سی تی اسکن مغز مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS 17‬ و تست های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و آزمون های ‮‭T-test‬ و ‮‭Chi-square‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج:از‮‭۲۰۰‬ کودک شرکت کننده در این تحقیق ‮‭۱۰۹‬ نفر (‮‭۵۴/۵‬ درصد) پسر و ‮‭۹۱‬ نفر (‮‭۴۵/۵‬ درصد) دختر بودند. میانگین سنی در گروه پسران ‮‭۱۳/۷‬ ماه با انحراف مکعیار ‮‭۸/۲۱۹‬ و در گروه دختران ‮‭۱۲/۲۶‬ ماه با انحراف معیار ‮‭۷/۹۵۷‬ بود. شایعترین مکانیسم تروما تصادفات (‮‭۶۸/۵‬ درصد) بود. شایعتریت یافته های بالینی استفراغ (‮‭۵۷‬ درصد) و کاهش سطح هوشیاری (‮‭۲۱/۵‬ درصد) بود. رابطه معنا داری بین استفراغ و خونریزی اپیدورال، همچنین بین کاهش سطح هوشیاری و هماتوم اسکالپ، خونریزی اپیدورال، خونریزی داخل مغزی وجود داشت. شایعترین یافته ها سی تی اسکن خونریزی اپیدورال،(‮‭۱۰‬ درصد) بود. ارتباط معنا داری بین مقیاس ‮‭GCS‬ و سایز هماتوم ، خونریزی اپیدورال، ادم مغزی و خونریزی اینتراکرانیتال یافت شد. همچنین ارتباط معناداری بین ‮‭battl's sign‬ و خونریزی داخل جمجمه ای ، بین راکون آی و ادم مغزی، بین رینوره و شکستگی قاعده جمجمه یافت شد. نتیجه گیری:کسانی که ‮‭GCS‬ پایین داشتند دارای شیوع بالای هماتوم اسکالپ، خونریزی اپیدورال، ادم مغزی، خونریزی اینتراکرانیال بودند و کسانی که استفراغ داشتند دارای شیوع بالای خونریزی و اپیدورال بودند. کودکانی که کاهش سطح هوشیاری داشتند شیوع بالای هماتوم اسکالپ، خونریزی اپیدورال، ادم مغزی و عدم تحمل خوراکی گزارش کردند. بیمارانی که علامت ‮‭Battl's sing‬ داشتند خونریزی اینتراکرانیال بالای داشتند و کودکانی که علامت ‮‭Raccoone eye‬ را داشتند شیوع بالای هماتوم اسکالپ و ادم مغزی را گزارش کردند. با توجه به همراهی بالای علائم بالینی و یافته های سی تی اسکن مغز برای جلوگیری از اشعه گرفتن کودکان و کاهش هزینه های بیمار توصیه میشود سی تی اسکن در کودکان مبتلا به تروما به سر زیر ‮‭۲‬ سال در مواردی انجام شود که بیمار اندیکاسیون انجام سی تی اسکن مغز داشته باشد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: -
Supervisor:
Supervisor NameEmail
یزدانی, رضاUNSPECIFIED
طبیب‌زاده, اشکانUNSPECIFIED
Subjects: neurology
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Neurology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1667

Actions (login required)

View Item View Item