Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1653

[error in script] (2012) بررسی درگیری کبد و پانکراس در بیماران عقرب زده بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1105.png

Download (278kB) | Preview

Abstract

ررسی در گیری کبد و پانگراس در بیماران عقرب‌زده بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬ مقدمه: در بعضی از مناطق ایران خصوصا در فصل گرم سال مرگ و میر ناشی از عقرب گزیدگی در کودکان در رتبه چهارم بعد از مرگ و میر ناشی از از گاستروانتریت ، عفونت های تنفسی و سوء تغذیه قرار دارد. از آنجایی که یکی از عوارض عقرب زدگی عوارض کبدی و پانکراسی است لذا بر آن شدیم تا به بررسی درگیری کبد و ژانکراس در بیماران عقرب زده بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬ بپردازیم. روش کار:در این مطالعه توصیفی مقطعی که از دی ماه ‮‭۱۳۸۷‬ به مدت یکسال بر روی ‮‭۵۰‬ بیمار عقرب زده بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شده است جهت هر بیمار پرسشنامه ای شامل سه بخش:اطلاعات دموگرافیک، علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی بود تکمیل شد. برای هر بیمار نتیج آزمایشگاهی و علایم بالینی در بدو ورود و ‮‭۲۴‬ ساعت بعد ثبت گردید. افزایش بیش از حد نرمال آنزیمهای کبد و پانکراس و درد شکم یا تندریس در ناحیه ‮‭RUQ‬ یا اپی گاستر بعنوان درگیری کبدی یا پانکراس در نظر گرفته شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار ‮‭SPSS 19‬ و آزمون های آماری توصیفی و همچنین آزمون کای دو و تست دقیق فیشر و ‮‭T‬ مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج :از ‮‭۱۰۵‬ فرد مورد مطالعه ‮‭۴۷‬ نفر (‮‭۴۴/۸‬ درصد) مرد و ‮‭۵۸‬ نفر (‮‭۵۵/۲‬ درصد) زن بودند و میانگین سنی ‮‭۱۸/۰۲‬-+‮‭۳۵/۷‬ بود که از ‮‭۱۳‬ سال تا ‮‭۹۰‬ سال متغیر بود. ‮‭۳‬ بیمار (‮‭۲/۹‬ درصد) درد شکم (‮‭۲/۹‬ درصد) در د ناحیه ‮‭RUQ‬ را ذکر کردند.مقدار ‮‭SGPT‬ و ‮‭SGOT‬ در بدو بستری به ترتیب در ‮‭۶‬ نفر (‮‭۵/۷‬ درصد) و ‮‭۴‬ (‮‭۳/۸‬ درصد) افزایش یافته بود. همچنین ‮‭ALP‬ در ‮‭۶‬ بیمار (‮‭۵/۷‬ درصد) بیشتر از نرمال بود .آمیلاز و لیپاز به ترتیب در ‮‭۱۰‬ (‮‭۹/۵‬ درصد) و ‮‭۲‬(‮‭۱/۹‬ درصد) از افراد افزایش یافته بود.تمامی آنزیم ها به جز ‮‭ALP‬ در ‮‭۲۴‬ ساعت بعد از پذیرش نسبت به بدو پذیرش افزایش چشمگیری را نشان داده اند. در مجموع تشخیص درگیری کبدی و پانکراس به ترتیب در ‮‭۱۶‬ (‮‭۱۵/۲‬ درصد) و ‮‭۱۲‬ بیمار (‮‭۱۱/۴‬ درصد) گذاشته شد. تفاوتی از نظر جنسیت و سن در بیمارانی که دچار درگیری کبدی و پانکراس گردیده بودند با سایر بیماران وجود نداشت. تمامی علائم بالینی و معاینات فیزیکی در ارتباط با وجود درگیری کبدی بود و تنها وجود درد شکم ارتباط معنی داری با درگیری پانکراس داشت. بحث و نتیجه گیری:در این مطالعه نشان داده شد که در بیماران عقرب گزیدگی بصورت معنی داری آنزیم های کبدب و پانکراس در ‮‭۲۴‬ ساعت بعد از پذیرش نسبت به بدو پذیرش در این بیماران افزایش می یابد که افزایش آنزیم های کبدی و پانکراس در این بیماران حاکی از وجود درجاتی از درگیری کبدی در این بیماران می باشد. با توجه به نتایج مطالعه و عدم تطابق علایم و معاینات بالینی با درگیری پانکراس در این بیماران توصیه می شود برای تمامی بیماران تست های آزمایشگاهی بررسی شود و با توجه به تفاوت عمده این تست ها در بدو ورود و ‮‭۲۴‬ ساعت بعد با توجه به نتایج این مطالعه ، توصیه میشود که چک مجدد سطوح آنزیمی ‮‭۲۴‬ ساعت بعد نیز برای همه بیماران عقرب گزیده انجام شود

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: -
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اقبالی, هاجرUNSPECIFIED
موسوی, حمیدUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1653

Actions (login required)

View Item View Item