Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1646

[error in script] (2012) تاثیر کوئیزهای درون بخشی در نمره ارزشیابی پایان بخش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش روانپزشکی در سال ‮‭۱۳۹۰-۹۱‬‬‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1104.png
Restricted to Repository staff only

Download (281kB)

Abstract

مقدمه و هدف: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف عمده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است. زیرا بدین وسیله میزان یادگیری دانشجویان و در نهایت میزان دستیابی به اهداف آموزشی اندازه‌گیری می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کوئیزهای درون بخشی در نمره ارزشیابی پایان بخش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش روانپزشکی در سال ‮‭۱۳۹۰-۹۱‬ می‌باشد. روش کار: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مورد شاهدی که در سال ‮‭۱۳۹۰-۹۱‬ در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. دانشجویان پزشکی مقطع بالینی بخش روانپزشکی که از تاریخ دی ماه ‮‭۱۳۹۰‬ تا شهریور ‮‭۱۳۹۱‬ واحد عملی روانپزشکی را گذراندند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند که در این مطالعه ‮‭۶۹‬ دانشجو وارد مطالعه شدند و به دو گروه کنترل ( ‮‭۳۹‬نفر) و مورد (‮‭۳۰‬ نفر) تقسیم شدند. از گروه کنترل طی دوره یک ماهه به صورت هفتگی کوئیز به عمل آمد و فعالیت و حضور در بخش دانشجویان برای هر دو گروه شاهد و مورد، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی فراوانی درصد و آزمون‌های آماری کای دو، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون ااستفاده شد. ‮‭pvalue‬ کمتر از ‮‭۵‬./. به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: ‮‭۲۶‬ نفر (‮‭۷/۳۷‬درصداز شرکت کنندگان در مطالعه مرد و ‮‭۴۳‬ نفر (‮‭۶۲/۳‬درصد) زن بودند. ‮‭۴۳‬ نفر (‮‭۶۲/۳‬درصد) در مقطع کارآموزی و ‮‭۲۶‬ نفر (‮‭۳۷/۷‬درصد) در مقطع کارورزی مشغول به تحصیل بودند در این مطالعه میانگین نمره ی معدل در گروه شاهد ‮‭۱۵/۱۹‬ و در گروه مورد ‮‭۱۴/۹۴‬ بود. میانگین نمره‌ی پایان بخش در گروه شاهد ‮‭۱۷/۷‬ و در گروه مورد ‮‭۱۸/۰۵‬ بود. این مطالعه نشان داد که بین نمره ارزشیابی دانشجویان در پایان دوره در بخش روان با گرفتن کوئیزهای متعدد ارتباط مستقیمی وجود دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (‮‭۰/۰۵‬>‮‭p‬) اما بین نمره ارزشیابی دانشجویان در پایان دوره با میزان فعالیت و حضور در بخش ارتباط معنی‌داری وجود داشت. (‮‭۰/۰۵.)P‬ بحث: نتایج مطالعه ما نشان می‌داد که بین نمره ارزشیابی با گرفتن کوئیز ارتباط معنی‌داری وجود ندارد که شاید این عدم ارتباط به خاطر حجم نمونه کم در مطالعه ما باشد. پیشنهاد می‌شود که مطالعات بیشتر در سطح وسیع‌تر و همراه با در نظر گرفتن متغیرهای بیشتری انجام شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کوئیز، نمره ارزشیابی، بخش روان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گل‌میرزایی, جوادUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1646

Actions (login required)

View Item View Item