Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1641

[error in script] (2011) بررسی وضعیت دانستیه استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده جهت انجام دانسیومتری استخوان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۹‬‬‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1103.png

Download (279kB) | Preview

Abstract

استئوپورز یک مشکل مهم سلامت عمومی دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. در کانادا تقریبا یک چهارم زنان و یک هشتم مردان استئوپورز دارند.به استئوپورز بیماری نهفته نیز اطلاق می گردد چرا که معمولا تا زمان بروز شکستگی ها تشخیص داده نمی شود. بر طبق برآوردهای انجام شده یک زن ‮‭۵۰‬ ساله سفید پوست در حدود ‮‭۴۰‬ درصد برای استخوان های هیپ، مهره ها و مچ دست در طول زندگی خود می باشد . درمان مناسب این بیماری باعث کاهش صدمات و ناتوانی ها شده، افزایش کیفیت زندگی را همراه با کاهش هزینه های اجتماعی در پی دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تراکم استخوان در زنان سن پس از یائسگی مراجعه کننده جهت انجام دانسیتومتری به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۹‬ بود.روش اجرا:این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال ‮‭۱۳۸۹‬ در بخش داخلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. جامعه مورد مطالعه زنان ‮‭Post menopause‬ مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی جهت انجام ‮‭Bone Densitometry‬ بودند. بیماران به روش نمونه گیری مستمر در دسترس انتخاب گردیدند. تعداد ‮‭۴۰۴‬ نفر از زنان ‮‭Post menopause‬ مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی جهت انجام ‮‭Bone Densitometry‬ وارد مطالعه شدند. پس از سنجش تراکم استخوان، با استفاده از ‮‭score‬ ‮‭T‬ ، ‮‭FRAX‬ محاسبه گردید و همچنین بر اساس چک لیست اطلاعات دموگرافیک جمع اوری گردید. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار ‮‭SPSS 18‬ وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و همچنین آزمون های آماری ‮‭T‬ مستقل و ‮‭Chi-square‬ ، ‮‭ANOVA‬ و آنالیز واریانس استفاده گردید. نتایج: در این مطالعه ‮‭۴۰۴‬ نفر خانم وارد شدند . میانگین سنی شرکت کنندگان ‮‭۸۳۴۹‬-+‮‭۵۷۳۹۸‬ بود. در میان شرکت کنندگان این مطالعه، ‮‭۱۸۲‬ نفر (‮‭۴۵‬ درصد) دارای استئوپنی، ‮‭۱۷۹‬ نفر (‮‭۴۴/۳‬ درصد) دارای استئوپورز و ‮‭۴۳‬ نفر (‮‭۱۰/۶‬ درصد) سالم بودند. میان وضعیت تراکم استخوان شرکت کنندگان و سن، مصرف مواد ، لبنیات، کورتون، قلیان، ‮‭OCP‬ و ورزش ارتباط معنی دار یافت شد اما این مسئله با وزن، قد، سابقه شکستگی و مصرف سیگار ارتباط معنی داری نداشت. همچنین شاخص ‮‭FRAX‬ با سن، قد، تعداد زایمان، مصرف کلسیم، ‮‭OCP‬، قلیان، مواد، کورتون و فعالیت بدنی ارتباط معنی دار داشت اما با سابقه شکستگی، وزن و مصرف سیگار از نظر آماری بی ارتباط بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه ما، مبنی بر خطر بالای شکستگی فمور در زنان بالای ‮‭۶۵‬ سال پیشنهاد می شود که برنامه ی غربالگری استئوپوروز و همچنین مداخله برای پیشگیری از شکستگی در این گروه سنی به انجام رسد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: -
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صولتی, مهردادUNSPECIFIED
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
neurology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Neurology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1641

Actions (login required)

View Item View Item