Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1635

[error in script] (2017) بررسی میزان سطح ویتامین ب ۱۲ و ویتامین دی خون در بیماران مبتلا به افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه ای در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۴. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Jahangiri Gisi.jpg

Download (344kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lale jahangiri.pdf

Download (594kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه ای (IIH) سندرمی است که با افزایش فشار داخل جمجمه با علت نامشخص و اغلب در زنان چاق در سنین باروری ظاهر می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین B12 و D و ایجاد سودوتومور سربری طراحی شده است.مواد و روش کارپژوهش حاضر یک مطالعه case -control است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران با تشخیص سودوتومور سربری مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از اسفند 1394 تا تیر 1396 می باشند این پژوهش بر روی 42 نفر که تشخیص سودوتومور سربری برایشان مطرح شده بود انجام شد معیار ورود به مطالعه: بیماران با پاپیل ادما و تشخیص IIH وارد مطالعه شدند، تشخیص بر اساس معیارهای بالا بودن فشار ( براساس LP شدن مریض ) علائم رادیولوژی و علائم بالینی بود و معیار خروج از مطالعه افزایش فشار داخل مغز به دنبال مصرف OCP ، داروها(تتراسایکلین و ویتامین A )، هیدرو سفالی و ... بود. افراد گروه کنترل بیماران بستری شده در بیمارستان شهید محمدی در طی مدت مذکور بودند که از نظر سن و جنس با بیماران تحت بررسی مطابقت داشتند و به علتی غیر از IIH در بیمارستان شهید محمدی بستری بودند که عدم ابتلا به بیماری های IBD، اختلالات تیروئید، اختلالات پاراتیروئید ، اختلالات کلسیم و فسفرآن ها نیز تایید شده بود. ضمنا افرادی که در طی یکسال اخیر با ویتامین B12 و ویتامین ِD تحت درمان قرار گرفته بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند. افراد مورد مطالعه به صورت سرشماری از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید محمدی انتخاب شدند این افراد پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند.نتایجاطلاعات 42 بیمار آنالیز شد که 10 نفر (۲۳/۸%) مرد و 32 نفر (۷۶/۲ %) زن بودند، 31 نفر (۷۳/۸%) از بیماران سطح ویتامین D زیر 20 (deficient)داشتند، در حالی که 6 نفر (۱۴/۳ %) دارای سطح ویتامین D بین 20 تا 29(insufficient) بوده اند و 5 نفر (۱۱/۹ %) سطح ویتامین D بالای 30(sufficient) داشتند، درگروه کنترل 21 نفر (50 %) از مراجعه کنندگان سطح ویتامین D زیر 20 (deficient)داشتند، در حالی که 11 نفر (۲۶/۲%) دارای سطح ویتامین D بین 20 تا 29(insufficient) بوده اند و 10 نفر (%۲۳/۸) سطح ویتامین D بالای 30(sufficient) داشتند . (p-value=0/08) با مشاهده فراوانی سطح ویتامین B12 بیماران مشخص می شود که 20 نفر (۴۷/۶ %) از افراد مورد مطالعه کمبود ویتامین B12 (سطح زیر 110) و 22 نفر (۵۲/۴ %) ویتامین B12 کافی (بین 110 تا 1500) داشته اند در گروه کنترل 7 نفر (۱۶/۷ %) از افراد مورد مطالعه کمبود ویتامین B12 (سطح زیر 110) و 35 نفر (۸۳/۳ %) ویتامین B12 کافی (بین 110 تا 1500) داشته اند. (P-value=0/002)، بین جنسیت با سطح ویتامین ها و گروه های سنی با سطح ویتامین هارابطه آماری معنی داری یافت نشد(P-value>0/05).نتیجه گیریبا توجه به نتایج مطالعه بین نقص سطح ویتامین B12 با بیماری IIH ارتباط معناداری کشف شد و بین نقص سطح ویتامین D و بروز IIH اگرچه ارتباط به سطح معناداری نرسید ولی نزدیک به سطح معنادار بود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ویتامین D، ویتامین B12، سودوتومور سربری، افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه ای
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سنجری, نسرینUNSPECIFIED
حمزه ای, عنایت الهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
nearology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Neurology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1635

Actions (login required)

View Item View Item