Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1625

[error in script] (2017) ت شنوایی کارکنان مرد راه آهن بندرعباس در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
dehghan.jpg

Download (295kB) | Preview

Abstract

مقدمه: کار کردن در محیط با صدای زیاد می تواند باعث کاهش شنوایی فرد و با پیشرفته شدن موجب ناشنوایی فرد شود. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی وضعیت شنوایی کارکنان راه آهن بندرعباس در سال 94-1393 بود.روش تحقیق: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی، روی 247 نفر از کارکنان راه‌آهن بندرعباس به صورت سرشماری در سال 94-1393 انجام شد. افراد موردپژوهش به سه دسته در معرض صدای زیاد، کادر فنی و کارکنان اداری تقسیم شدند. جهت گردآوری اطلاعات فردی از فرم استاندارد معاینات شغلی استفاده شد. پس از انجام معاینه و آزمایش خون، آزمون شنوایی‌سنجی برای هر فرد انجام شد. داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سن و سابقه شغلی کارکنان راه‌آهن بندرعباس به ترتیب ۵/۲۴ ± ۴۰/۶۷ و ۵/۲۷ ± ۱۶/۶۷ سال بود. در مطالعه حاضر در صورتی که آستانه شنوایی در 3 و یا 4 و یا 6 کیلوهرتز، 10 دسی‌بل بیشتر از 1 یا 2 کیلوهرتز و حداقل 10 دسی‌بل بیشتر از 6 یا 8 کیلوهرتز بود بعنوان ناچ در نظر گرفته شد. بر این اساس 143 نفر (۵۷/۹ درصد) از کارمنان ناچ داشتند. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد، گروه‌های سه‌گانه از نظر داشتن و یا نداشتن ناچ در هر دو گوش به طور معنی‌داری اختلاف داشتند (p-value=0.016). همچنین میان سابقه کار کارکنان و داشتن ناچ اختلاف معنی‌دار وجود داشت (p-value=0.006). در این مطالعه سابقه کار کارکنان در کاهش آستانه شنوایی در فرکانس‌های بالا در هر دو گوش راست و چپ به ترتیب (p-value=0.41), (p-value=0.029) اختلاف معنی‌داری ایجاد کرد. میان سن کارکنان و کاهش آستانه شنوایی در فرکانس‌های بالا در هر دو گوش (p-value<0.001)و در فرکانس‌های پایین در گوش چپ p-value=0.032) ) ارتباط معنی‌دار مشاهده شد.نتیجه گیری: در این مطالعه کارکنانی که در برابر سر و صدای بیش ‌از حد قرار داشتند، در معرض آسیب افت شنوایی شغلی قرار داشتند. همچنین در این کارکنان افزایش میانگین آستانه‌های شنوایی در فرکانس‌های بالا مشاهده شد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کاهش شنوایی ناشی از سروصدا، لوکوموتیوران، ناچ، فرکانس.
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اسحاقی ثانی, هادیUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1625

Actions (login required)

View Item View Item