Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1594

[error in script] (2017) بررسی تفاوت معیارهای لبخند زیبا از دیدگاه بیماران زن، دانشجویان سال آخر دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی . متخصص در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1243.jpg

Download (284kB) | Preview

Abstract

مفاهیم زیبایی در میان افراد با سن، جنسیت، سطح تحصیلات و زمینه های فرهنگی گوناگون متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی تفاوت معیارهای لبخند زیبا ازدیدگاه بیماران زن، دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی و متخصص بود. روش تحقیق: تصویر لبخند یک زن جوان گرفته شد و سه جزء آن (لثه قابل رویت، نسبت طول تاج اینسایزور لترال به سانترال و زاویه مزیالی اینسایزال بین سانترال ها) به روش دیجیتال توسط نرم افزار فتوشاپ تغییر داده شد. از ‮‭۷۳‬ نفر شامل ‮‭۲۰‬ بیمار زن، ‮‭۲۰‬ دانشجوی دندانپزشکی، ‮‭۲۰‬ دندانپزشک عمومی و ‮‭۱۳‬ دندانپزشک متخصص خواسته شد که تصاویر تغییر داده شده را ارزیابی کنند و زیباترین و نازیباترین تصاویر را در ارتباط با هرجزء تغییر داده شده انتخاب کنند. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل آماری شدند. برای ارزیابی معنادار بودن تفاوت بین افراد از آزمونهای کروسکال -والیس و مان - ویتنی استفاده شد ‮‭.P>0/05(‬) نتایج : دراین مطالعه ‮‭۷۳‬ نفر شامل ‮‭۲۹‬ مرد (‮‭۳۹/۶‬درصد) و ‮‭۴۴‬ زن (‮‭۶۰/۳‬درصد) بین ‮‭۴۱‬ تا‮‭۵۲‬ سال با میانگین سنی ‮‭۷/۴‬-+‮‭۳۰/۸‬ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نظر انتخاب زیباترین میزان نمایان بودن لثه، دانشجویان دندانپزشکی با دندانپزشکان متخصص ، دندانپزشکان عمومی و بیماران زن تفاوت معنادار داشتند ‮‭.)P>0/05(‬ ادراک بیماران زن در ارتباط با زیباترین و نازیباترین میزان نسبت طول تاج لترال به سانترال در مقایسه با دندانپزشکان متخصص ، دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی بطور قابل توجهی متفاوت بود ‮‭.)P>0/05(‬ تمام افراد مورد بررسی در مورد زاویه مزیالی اینسایزل بین سانترال ها ادراک مشابه داشتند‮‭.)P<0/05(‬ مردها نسبت به ادراک زیباترین و نازیباترین نسبت طول تاج لترال به سانترال در مقایسه با زن ها تفاوت معناداری را نشان دادند ‮‭.)P>0/05(‬ نتیجه گیری : براساس یافته های این مطالعه، تفاوت در ادراک زیبایی در میان افراد با سطح تخصص متفاوت ونیز بین مردها و زنها به نوع المان مورد بررسی در لبخند بستگی دارد. واژه های کلیدی: لبخند، لثه قابل رویت، ادراک زیبایی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بررسی تفاوت معیارهای لبخند زیبا از دیدگاه بیماران زن، دانشجویان سال آخر دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی . متخصص در بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فرجود, احسانUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1594

Actions (login required)

View Item View Item