Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1503

[error in script] (1999) بررسی علل سرعت رسوب گلبولهای قرمز دربیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طول دو سال اخیر. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
hamidi fatemesadat.png

Download (256kB) | Preview

Abstract

‮‭ESR‬ تستی ساده،ارزان ودردسترس است که درصورت استفاده صحیح وبجا،راهگشای تشخیصی مناسبی دربسیاری ازبیماریهامی‌تواندباشد.اندازه‌گیری پی درپی ‮‭serial)‬)سدیمانتاسیون دربیمارانی که بیمارنی که بیماری آنهاقبلاشناخته شده باشدبعنوان راهنمای پیشرفت بیماری بسیارارزنده است.این امرمخصوصأدرباره توبرکلوزریه،کاردیت روماتیسمال،آرتریت روماتوئیدوبرخی بیماریهای بدخیم مثل هوچکین صدیق می‌نماید.یک ‮‭ESR‬ نرمال می‌تواندبیماری ارگانیک راردکندهمچنین میزان افزایش سرعت رسوب بانوع ضایعه‌وشدت آن ارتباط دارد. اهداف :دراین پژوهش سعی شده علل افزایش ‮‭ESR‬ بویژه ‮‭ESR‬ بیش از‮‭۱۰۰‬ وارتباط آن باسن و جنس و بیماریهاموردبررسی قرار گیرد.روشهاومواد:پژوهش ازنوع کاربردی گذشته نگرمی‌باشدوجامعه آماری آن شامل کلیه بیماران بستری شده دربخش داخلی بیمارستان شهیدمحمدی درطول دوسال اخیر(‮‭۱۳۷۶-۱۳۷۷‬) است.جهت انجام این پژوهش کلیه پرونده‌های بیماران بستری شامل ‮‭۳۴۱۱‬ پرونده موردبررسی قرارگرفته است.باتوجه به انجام تست ‮‭ESR‬ دربسیاری ازبیماران بستری دربیمارستان،اکثریت پرونده‌ها،واجداین تست بوده وفقط ‮‭۳۰۳‬ پرونده به دلیل نقص ویا عدم وجود دربایگانی ازمطالعه خارج شده است.نهایتأاز‮‭۵۸۲‬ پرونده،میزان ‮‭ESR‬ غیرنرمال بدست آمدودرنتیجه ارتباط میزان افزایش ‮‭ESR‬ باسن وجنس وتشخیص نهایی بیماری رابررسی نمودیم .جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده،ازروشهای آماری توصیفی ونرم افزارهای کامپیوتری استفاده‌شده‌است. ضرورت تحقیق :باتوجه به اهمیت ‮‭ESR‬درتشخیص وپیگیری بیماریهای عفونی والتهابی وسرطانی وباتوجه به این مسئله که دراین‌مرکزدانشگاهی تاکنون چنین بررسی انجام نگرفته است.برآن شدیم تایک بررسی دراین زمینه انجام دهیم.بحث ونتایج :از‮‭۵۸۲‬ موردی که دارای ‮‭ESR‬ غیرنرمال بودند،‮‭۱۱۲‬موردبیماری عفونی (‮‭۱۹/۲۴‬درصد)و‮‭۷۰‬موردبدخیمی (‮‭۱۲/۵‬درصد)و‮‭۵۲‬موردبیمارکلیوی (‮‭۸/۹‬درصد) و‮‭۳۷‬ موردبیمارکلاژن وسکولار(‮‭۶/۳۵‬ درصد)بدست آمد.همچنین نتایج حاصل از ‮‭۲۸۲‬ پرونده دارای ‮‭ESR‬ بیش از‮‭۱۰۰‬ بهشرح زیرمی‌باشد:‮‭۱‬-عفونتها‮‭۳۹/۷‬ درصد‮‭۲‬- بدخیمی‌ها‮‭۲۵/۸‬ درصد‮‭۳‬- نارسایی کلیه ‮‭۱۸/۴‬ درصد ‮‭۴‬- بیماریهای بافت همبند‮‭۱۳/۱‬ درصد‮‭۵‬- بدون تشخیص ‮‭۲/۲‬درصد ازنطرجنسی ارتباط معنی داری با‮‭ESR‬ وجودندارد.بیشترین بدخیمی‌هابه ترتیب شیوع شامل سرطان خون ، ریه ودستگاه گوارشی است ودربین بیماریهای بافت همبندلوپوس، آرتریت روماتوئیدوتب روماتیسمی حادبه ترتیب علل افزایش ‮‭ESR‬ بالای ‮‭۱۰۰‬ هستند.بندرت ممکن است علتی برای این افزایش یافت نشودودرپزشکی بالینی بایدسدیمانتاسیون بالارایک نشانه بیماری تلقی کرد تاپزشک رضایت خاطر و اطمینان حاصل کند که بیمار سالم است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیماریهای عفونی ESR سرطان خون بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حقیقی, انوشهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
HEMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Eye
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1503

Actions (login required)

View Item View Item