Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1487

[error in script] (2017) بررسی تاثیر مداخله‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف در پیشگیری و بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
1221.jpg

Download (261kB) | Preview

Abstract

یشگیری و رعایت بهداشت همواره بر درمان مقدم بوده است. در این خصوص یکی از موثرترین راهبردها سرمایه گذاری و توجه به آموزش بهداشت و آگاهی های بهداشتی در مدارس است. ضعف در بهداشت دهان و دندان می تواند اثرات نامطلوبی بر عملکرد کودکان در مدرسه و همچنین موفقیتشان در سراسر زندگی داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف در پیشگیری و کنترل بهداشت دهان و دندان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ‮‭80‬ دانش آموز که بصورت تصادفی در دو گروه ‮‭40‬ نفری مورد و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مدل بزنف بود. مداخله آموزشی در شش جلسه آموزشی انجام گرفت و اطلاعات حاصل از پرسشنامه نیز توسط ‮‭SPSS 19‬ و با آزمون های ‮‭t‬ مستقل، ‮‭t‬ زوجی، مک نماز، مربع کای و همچنین آزمون های توصیفی ( میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) تجزیه و تحلیل شد . یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمره آگاهی و سازه های مربوط به مدل بزنف بین دو گروه مورد و شاهد در زمینه انجام رفتارهای بهداشتی بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری وجود داشت ( ‮‭.)p>./001‬ نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، مداخلات آموزشی بر اساس الگوی بزنف می تواند با ساختاری مناسب و هماهنگ علاوه بر افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان، باعث رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان شود. کلید واژه: رفتارهای بهداشتی، دانش آموزان ، مدل بزنف

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: الگوی بزنف بهداشت دهان و دندان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Subjects: health education
health care management
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1487

Actions (login required)

View Item View Item