Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1481

[error in script] (2017) تعیین اثر بخشی استفاده از آنتی بیوتیک آزیترومایسین و سفالکسین پروفیلاکسی در ‮‭۴۸‬ ساعت اول بعد از سزارین در افراد چاق جهت جلوگیری از عفونت پس از جراجی. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1219.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (293kB)

Abstract

تعیین اثربخشی استفاده ازآنتی‌بیوتیک آزیترومایسین و سفالکسین پروفیلاکسی ‮‭48‬ ساعت بعد از سزارین در افراد چاق جهت جلوگیری ازعفونت پس از جراحی مقدمه: عفونت بعداز سزارین سبب مرگ و میر و موربیدیتی مادران می‌شود. مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک عفونت محل زخم جراحی را کاهش می‌دهد. با وجود استفاده از آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در زنان چاق شیوع عفونت زخم بالاتر از افراد با وزن نرمال است. در این مطالعه اثر پروفیلاکسی آزیترومایسین و سفالکسین به همراه کفلین (سفالوسپورین نسل اول) در یک گروه از بیماران در مقابل کفلین به تنهایی در پیشگیری از تب و عفونت بعد از سزارین در خانم های با شاخص توده بدنی ‮‭BMI(‬) بیشتر از ‮‭30‬ با هم مقایسه گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده روی ‮‭231‬ خانم باردار با ‮‭BMI<30‬ تحت عمل سزارین الکتیو مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس از مرداد سال ‮‭1391‬ تا مرداد ‮‭1392‬ انجام شد. این افراد بطور تصادفی در دو گروه مورد و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل نیم ساعت قبل از عمل ‮‭2‬ میلی گرم کفلین ‮‭IV‬ و بعد از عمل نیز به مدت ‮‭48‬ ساعت هر ‮‭6‬ ساعت سفالکسین پلاسبو و هر ‮‭12‬ ساعت آزیترومایسین پلاسبو برای آن‌ها تجویز شد. گروه مورد مانند گروه کنترل نیم ساعت قبل از عمل ‮‭2‬ میلی گرم کفلین ‮‭IV‬ و بعد از عمل به مدت ‮‭48‬ ساعت هر ‮‭6‬ ساعت ‮‭500‬ میلی گرم سفالکسین به همراه ‮‭250‬ میلی گرم آزیترومایسین خوراکی هر ‮‭12‬ ساعت دریافت کردند. بیماران تا یک ماه پس از سزارین تحت پیگیری بودند. میزان تب، عفونت زخم، اندومتریت، طول مدت بستری و بستری مجدد بین در بیماران در دو گروه مورد و شاهد مقایسه شد. نتایج: در این مطالعه، ‮‭231‬ خانم ‮‭) 48/9( 113‬ نفر گروه مورد و ‮‭118 ) 51/1(118‬ نفر گروه کنترل با میانگین سنی ‮‭28/53)5/51=SD‬ سال وارد شدند و توزیع ‮‭BMI‬ بین دو گروه یکسان بوده و اختلاف آماری معناداری نداشته است. روزهای بستری در گروه کنترل‮‭2/58)./99=SD(‬ روز به طور معناداری بیشتر از گروه مورد ‮‭2/11 )./45=SD(45/0( 11/2‬ روز بود .موارد تب‌دار گروه کنترل ‮‭6‬ نفر‮‭) 5/3(‬ نیز به طور معناداری بیشتر از گروه مورد ‮‭31‬ نفر‮‭) 26/3(‬ بوده است. در گروه مورد، ‮‭BMI‬ اندازه‌گیری شده در بیماران تب‌دار‮‭34/62 )2/64=SD(‬ و در بیماران بدون تب ‮‭30/89)1/21=SD(‬ بود. ( ‮‭0/001<pValue‬) در گروه کنترل، میانگین ‮‭BMI‬ در بیماران تب‌دار و بدون تب به ترتیب ‮‭2/80=SD(‬) و ‮‭1/28=SD(‬) بود.‮‭.)0/001=pValue(‬ تب و اندومتریت به طور هم زمان در‮‭) 2/7( 3‬ نفر از بیماران گروه مورد و‮‭) 6/8( 8‬ نفر از بیماران گروه کنترل مشاهده شد. در گروه مورد ‮‭) 2/7(3‬ نفر از بیماران تب داشتند ولی اندومتریت نداشتند. و‮‭) 1/8( 2‬ نفر از بیماران اندومتریت داشتند ولی تب نداشتند. تعداد بیماران تب‌دار بدون اندومتریت در گروه کنترل ‮‭) 19/5( 23‬ نفر و تعداد بیمارانی که در گروه کنترل اندومتریت داشتند ولی تب‌دار نبودند، ‮‭) ./4(4‬ نفر بود. ‮‭.)./001<pValue(‬ بحث و نتیجه گیری: در مطالعه ما میانگین تعداد روزهای بستری و تب در گروه مورد با اختلاف آماری معناداری کمتر از گروه کنترل بود ‮‭BMI‬ .اندازه گیری شده در بیماران تب دار در هر دو گروه مورد و کنترل به طور معناداری بیشتر از این میزان در گروه غیر تب دار بود. اندومتریت پس از عمل در دو گروه مورد و کنترل اختلاف آماری معنی داری نداشت. در هیچیک از دو گروه عفونت زخم پس از عمل مشاهده نشد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مصرف پروفیلاکسی آزیترومایسین و سفالکسین و کفلین توصیه می‌گردد. واژه‌های کلیدی: آنتی‌بیوتیک، عفونت، سزارین، چاقی، تب

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: آنتی‌بیوتیک آزیترومایسین و سفالکسین پروفیلاکسی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عزیزی, ترمریمUNSPECIFIED
Subjects: infectious diseases
nursing surgery
obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1481

Actions (login required)

View Item View Item