Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1427

[error in script] (2013) بررسی میزان ویتامین ‮‭D‬ سرم وارتباط آن با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی دربیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1211.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (289kB)

Abstract

کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی شایعتر از جمعیت عادی میباشد و افزایش میزان کلسیفیکاسیون عروقی با افزایش مرگ ومیر بیماران همودیالیزی مرتبط است.با توجه به نقش اساسی ویتامین ‮‭D‬ در تشکیل استخوان ونیز تنظیم کلسیم وفسفر خون و سطح ‮‭iPTH‬ و ارتباطی که هر کدام از این پارامترها با بقای بیماران همودیالیزی دارد، این مطالعه با هدف بررسی میزان ویتامین ‮‭D‬ سرم و وجود ارتباط آن با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه، بصورت مقطعی و تحلیلی بر روی ‮‭100‬ بیمار همودیالیزی در سال ‮‭1390‬ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. بیماران بالای ‮‭15‬ سال که حداقل سه ماه از شروع همودیالیز آنها گذشته بود مورد بررسی قرار گرفتند و در صورت انجام پاراتیروئیدکتومی از مطالعه خارج شدند. متغیرهای سن، جنس، شاخص توده بدن، مدت همودیالیز ، سطح ویتامین ‮‭D‬، فریتین، ‮‭iPTH‬، کلسیم، فسف‍، هموگلوبین و ‮‭CRP‬ اندازه گیری شد. برای تعیین میزان کلسیفیکاسیون عروقی از گرافی لترال شکم و امتیازدهی به میزان کلسیفیکاسیون آئورت شکمی در محاذات مهره های کمری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها با نرم افزار آماری ‮‭spss‬ و آزمونهای کای دو و ‮‭test - t‬ صورت گرفت. سطح معنادار، ‮‭05/0‬ در نظر گرفته شد. نتایج: کمبود ویتامین ‮‭D‬ در ‮‭25‬ بیماران همودیالیزی مشاهده گردید که تقریبا در هر دو جنس مرد و زن مشابه بود. همچنین میزان کلسیفیکاسیون عروقی بر اساس گرافی ساده شکم ‮‭47( 52/2‬ بیمار) بود که‮‭26( 55‬ بیمار) را زن ها و ‮‭21( 45‬بیمار) را مرد ها تشکیل می دادند. بین میزان کلسیفیکاسیون عروقی و سطح ویتامین ‮‭D‬ سرم ارتباطی دیده نشد ولی با افزایش سن میزان کلسیفیکاسیون عروقی بیشتر شده بود. در بررسی سایر متغیرها، بین افزایش سطح ویتامین ‮‭D‬ و فریتین سرم و ‮‭iPTH‬ ارتباط مستقیم وجود داشت. ‮‭P.Value=0/001(‬) بحث و نتیجه گیری: کمبود ویتامین ‮‭D‬ در بیماران همودیالیزی این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه سایر کشورها کمتر بود که شاید ناشی از وضعیت جغرافیایی منطقه باشد از طرف دیگر بین ویتامین ‮‭D‬ سرم و میزان کلسیفیکاسیون عروقی ارتباطی وجود نداشت. البته نحوه اندازه گیری کلسیفیکاسیون عروقی می تواند نقطه ضعف این مطالعه باشد چون عدم وجود کلسیفیکاسیون عروقی در گرافی، موید عدم وجود پروسه کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران نمی باشد و بنظر میرسد بررسی کاملتر با روشهای حساس تر برای تعیین میزان کلسیفیکاسیون عروقی کمک کننده خواهد بود. واژگان کلیدی: کلسیفیکاسیون عروقی، ویتامین ‮‭D‬ سرم، بیماران همودیالیزی

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ویتامین ‮‭D‬ سرم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
تمدن دار, محمدUNSPECIFIED
Subjects: cardiovascular
UROLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Heart
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1427

Actions (login required)

View Item View Item