Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1336

[error in script] (2016) بررسی تاثیر مداخله آموزشی برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مردان نظامی. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
abhar.jpg

Download (312kB) | Preview

Abstract

چکیده:عنوان: بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات در مردان نظامیزمینه و هدف: سرطان پروستات، شایعترین سرطان بدخیم در مردان بوده و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ و میر انواع سرطان، در مردان است. با توجه به روند رو به رشد میزان سرطان پروستات در ایران، مداخله در جهت ارتقای رفتارهای پیشگیرانه، از طریق الگوهای تغییر رفتار ضروری است. هدف از اين مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشى مبتنى بر الگوى اعتقاد بهداشتى بر ارتقای رفتارهاى پيشگيرى كننده از سرطان پروستات بود.مواد و روش: مطالعه حاضر يك مطالعه نيمه تجربى است كه بر روى 80 نفر از مردان یک مجموعه نظامی در استان هرمزگان که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با رویکرد تخصیص متناسب انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله (40n=) و کنترل (40n=) قرار گرفتند.ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه اى مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختى، سؤالات آگاهی و سؤالات مربوط به سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى و عملكرد رفتار پیشگیرانه بود كه در دو مرحله تكميل شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و شاخصهاي آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل و تی زوجی) تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: ميانگين سنى گروه مداخله و كنترل به ترتيب 9/2±55/49 و 91/3±68/43 بود. قبل از آموزش ميانگين نمره سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى و عملكرد بهداشتى در دو گروه اختلاف معنادارى نداشت(05/0p>). اما سه ماه بعد از مداخله آموزشی، ميانگين نمره حساسيت، شدت، منافع، موانع، خودكارآمدى درك شده و عملكرد رفتار پیشگیرانه تفاوت معنادارى بين دو گروه مشاهده شد(05/0p<). اما میانگین نمره آگاهی از سرطان پروستات، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری نداشت.بحث و نتیجه گیری: مداخله آموزشی طراحی شده بر مبنای الگوى اعتقاد بهداشتى بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مؤثر بوده و توصيه مى شود كه ارائه دهندگان خدمات سلامت، برنامه هاى آموزشى الگو محور را جايگزين برنامه هاى آموزشى سنتى نمايند.پیام حاصل از تحقیق: با استفاده از نتایج پژوهش حاضر، کارکنان خدمات بهداشتی و پزشکان می توانند منافع و موانع رفتارهای پیشگیری از سرطان پروستات را شناسایی کنند و با تقویت منافع و کاهش موانع، مردان را در تصمیم گیری آگاهانه جهت غربالگری سرطان پروستات یاری کنند.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: آموزش، مدل اعتقاد بهداشتی، رفتارهای پیشگیری کننده، سرطان پروستات
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
health education
health Education and Promotion
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1336

Actions (login required)

View Item View Item