Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1253

[error in script] (2013) بررسی تاثیر تمرین تمرکز و تعقیب چشمی بر عملکرد کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش فعالی در آزمایه رایانه ای طراحی شده به منظور سنجش تکانش گری و توجه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1208.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (326kB)

Abstract

اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی یک اختلال رفتاری عصب زیست شناختی است که ازطریق درجاتی از کمبود توجه نامتناسب با سن، تکانش گری و تا اندازه ای بیش فعالی مشخص می شود. بارزترین جلوه اختلال کمبود توجه-بیش فعالی، بی توجهی و تکانش گری است. یافته های پژوهشی زیادی به ارتباط نزدیک نقایص چشمی و مشکلات توجهی و تکانش گری اشاره کرده اند و شواهد موجود در زمینه رابطه اختلال کمبود توجه بیش فعالی و حرکات چشم به طور روز افزونی رو به گسترش بوده است. محققان معتقدند افراد اختلال کمبود توجه بیش فعالی کمتر قادر به متوقف کردن حرکات ناخواسته چشم خود و کنترل تمرکز اختیاری بر تکلیف هستند. تحقیقات نشان داده اند که تمرینات روزانه در قالب بازی های رایانه ای نه تنها باعث بهبود قابلیت های ادراکی شده است بلکه بهتر شدن کنترل تعقیب چشمی را نیز به دنبال داشته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات تمرکز و تعقیب چشمی معرفی شده به وسیلة دانیل مور، بر میزان توجه و کاهش میزان تکانشگری کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بود. روش و مواد: به این منظور مطالعه با استفاده از یک طرح از نوع شبه تجربی و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفت.حجم نمونه براساس مطالعات مشابه و فرمول آماری مورد اندازه گیری قرار گرفت.این مطالعه بر روی ‮‭44‬ کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی انجام شده است، بدین صورت که ‮‭22‬ نفر از این کودکان در گروه مورد و ‮‭22‬ کودک دیگر که از لحاظ سن و جنس با گروه مورد همسان شدند در گروه شاهد قرار گرفتند .گروه مورد قبل و بعد از مداخله و گروه شاهد بدون مداخله خاصی فقط در فاصله یک ماه بوسیله آزمایه رایانه ای طراحی شده به منظور سنجش تکانش گری مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: به منظور مقایسه عملکرد آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون و تفاضل پیش آزمون و پس آزمون میان دو گروهازآزمون آماری ‮‭t‬ مستقل استفاده شد. براساس داده های به دست آمده نمره تکانش گری افراد در گروه مورد پس از اجرای مداخله نسبت به پیش آزمون کاهش یافته بود. در حالی که عملکرد در گروه شاهد نه تنها کاهش نیافته، بلکه حدود ‮‭0.7‬ نمره افزایش داشته است . هر چند نمره تفاضل پیش آزمون-پس آزمون دو گروه در حد معناداری اختلاف نداشته است اما در راستای انتظار پژوهش انجام مداخلات نمره تکانش گری فرد را کاهش داده بود‮‭T=-0.093(‬،=‮‭value>5.5,df42‬ ‮‭P‬) در شرایطی که اثر بازآزمایی و زمان توسط گروه شاهد تحت کنترل بوده است . هر چند براساس یافته ها تعداد خطا در گروه مورد نسبت به شاهد حدود ‮‭2‬ نمره افزایش داشته است اما براساس آزمون ‮‭t- test‬ مستقل این مقدار در حد معنادار نبوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از داده های مطالعه حاضر نشان داد که تصحیح حرکات چشمی می تواند تکانش گری و نقص توجه در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی را تحت تاثیر قرار دهد و موید ان است که تمرینات تقویت تمرکز و تعقیب چشمی در دراز مدت بر میزان نقص تمرکز و توجه و تکانش گری در بیماران مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی موثر است. هر چند این اثر بخشی در مطالعه حاضر در حد معناداری نبود که به نظر می رسد به مدت زمان کوتاه در انجام مداخله مربوط باشد. کلید واژه‌ها: تعقیب چشمی، تمرکز چشمی، تمرکز توجه، تکانشگری، نقص توجه بیش فعالی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیش فعالی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
راستی کردار, نجمهUNSPECIFIED
Subjects: psychology
clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1253

Actions (login required)

View Item View Item