Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1212

[error in script] (2013) تعیین تأثیرافزودن فنتانیل اینتراتکال در دوزهای مختلفبه مارکائین ‮‭0.5‬ بر میزان بروز درد بعد ازعمل سزارین الکتیو. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1204.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)

Abstract

دردیک احساس ناخوشایند و یک تجربه حسیاست که دراثرتخریب بالقوه بافتهاایجاد میشود . بسیاری از مطالعات در ‮‭۲۵‬ سال اخیربهبود کیفیت بیدردی را با اضافه کردن مخدرها به لیدوکائین یابوپیواکائین در بیحسی داخل نخاعی گزارش کرده اند. هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیرافزودن فنتانیل اینتراتکال در دوزهای ‮‭12.5‬ و ‮‭25‬ میکروگرم به مارکائین ‮‭0.5‬ در شدت درد پس ازعمل سزارین الکتیو است. روش کار این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سو کور است که در سال ‮‭1392‬ در بیمارستان زنان شریعتی بندرعباس انجام شد. ‮‭80‬ بیمار حامله با وضعیت فیزیکی ‮‭2‬ و‮‭ASA 1‬ با محدوده سنی ‮‭45-15‬ سال که کاندید عمل سزارین بودند وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفی به ‮‭2‬ گروه ‮‭40‬ نفری ‮‭B‬ و ‮‭A‬ تقسیم شدند) گروه ‮‭A‬ تحت بی حسی نخاعی با افزودن ‮‭12,5‬ میکروگرم فنتانیل ‮‭0,25(‬ سی سی)به ‮‭2‬ سی سی مارکائین سی سی نرمال سالین‮‭0,5‬درصد ‮‭12,5(‬ میگرو گرم) و گروه: ‮‭B‬ تحت بیحسی نخاعی با افزودن ‮‭25‬ میکرو گرم فنتانیل ‮‭0,5(‬ سی سی) به سی سی مارکائین ‮‭0,5‬درصد (گروه فنتانیل ‮‭25‬ میگرو گرم) قرار است. شدت درد بر اساس ‮‭VAS‬ در زمان ریکاوری و ‮‭6‬ ساعت پس از عمل ثبت گردید. همچنین فشار خون سیستولی، فشار خون دیاستولی، فشار متوسط شریانی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی در زمان های قبل از عمل، دقایق صفر، ‮‭30 ,15 ,10 ,5‬ و ریکاوری قرار گرفتند. داده‌ها توسط نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ و با آزمون‌های آماری تست تی و کای اسکوئیر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقدار عدد ‮‭P‬ کمتر از ‮‭0.05‬ معنی‌دار در نظر گرفته شد. نتایج: در زمان ریکاوری شدت درد در گروه دارویی ‮‭A‬ که دوز کمتری از فنتانیل دریافت کردند به طور معنی داری بیش از گروه ‮‭B‬ می‌باشد ( ‮‭P=0.00‬) اما نمره شدت درد ‮‭6‬ ساعت پس از ریکاوری در گروه دارویی ‮‭B‬ به طور معنی‌داری بیشتر است ‮‭P=0.00(‬) که میتواند به علت از بین رفتن اثر فنتانیل باشد. همچنین متغیرهای فشار خون دیاستولی دقیقه ‮‭5‬ و ‮‭30‬ و فشار خون متوسط شریانی دقیقه ‮‭30‬ به طور معنا داری در گروه ‮‭B‬ که دوز بالا تری از فنتانیل را دریافت کردند کاهش دارد اما سایر متغیرهای دموگرافیک تهوع و استفراغ، لرز، هایپوتانسیون، برای کاردی و دپرسیون تنفسی بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: افزودن دوزهای مختلف ‮‭12,5‬ و ‮‭25‬ میکروگرم از فنتانیل اینتراتکال به مارکائین ‮‭0,5‬درصد به طور معنی داری باعث کاهش شدت درد میشود به گونه ای که با افزایش دوز فنتانیل به ‮‭25‬ میکرو گرم شدت درد در ریکاوری کاهش یافته است اما در دیگری متغیرهای دموگرافیک تهوع و استفراغ، لرز، هایپوتانسیون، برادی کاردی و دپرسیون تنفسی بین دو گروه تفاوت آماری معنا داری دیده نشد. واژگان کلیدی: فنتانیل، مارکائین، بی حسی موضعی، درد، سزارین

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تعیین تأثیرافزودن فنتانیل اینتراتکال در دوزهای مختلفبه
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ملک شعار, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1212

Actions (login required)

View Item View Item