Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Research project #1132

(2014) بررسی فراوانی ژن vanA و vanB در انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی در بندرعباس - سال 91. completed.

[img] Text
Proposal.doc
Restricted to Registered users only

Download (324kB)

Persian Abstract

انتروکوک ها ، کوکسی های گرم مثبت تخمیری هستند که به صورت فلور نرمال در روده بزرگ با تعداد تقریباً مساوی با ایکلای و در genital وجود داشته و علاوه بر آن در محیط پراکنده هستند و با تحمل بالایی که نسبت به خشکی دارنند می توانند زمان زیادی را در محیط زنده بمانند (1). انتروکوک ها فرصت طلب های واقعی اند که رنج وسیع عفونت های ناشی از این باکتری در حال افزایش است که شامل : اندوکاردیت ، عفونت تنفسی ، باکتریمی ، عفونت زخم ، عفونت در ارتباط با کاتتر ، عامل دوم عفونت ادراری و عامل دوم عفونت بیمارستانی ، بعد از استافیلوکوکوس آرئوس می باشد(1،2،3). انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم به ترتیب 90%-80% و 15%-5% کل عفونت های انتروکوکی را ایجاد می کنند. ساير گونه هاي انتروككي نظير Enterococcus gallinarum Enterococcus durans, ٬Enterococcus casseliflavus , Enterococcus avium ،Enterococcus raffinosus نيز بندرت جدا مي شوند، و تنها احتمال دارد كه در 5% از ايزوله هاي باليني يافت شود(4). ونکومایسین یکی از آنتی بیوتیک های خانوادۀ آمینو گلیکوزیدی می باشد که محلول در آب و بسیار پایدار بوده و روی مرحله ای از سنتز چرخه ی پپتیدوگلیکان اثر می گذارد . مقاومت انتروکوک ها به ونکومایسین می تواند موجب مقاومت به اعضاء دیگر این خانواده شود (5). شایع ترین فرم های مقاومت درانتروکوک مقاوم به ونکوکایسین( VRE ) شامل ژن vanA و vanB می باشد . این ژن ها به ترتیب روی ترانسپوزون Tn1546 و Tn1547 قرار گرفته است و می توانند روی پلاسمید - خارج کروموزومي یا درون کروموزومی - یافت شوند. فنوتیپ vanA از طریق مقاومت اکتسابی سطح بالا هم به ونکومایسین و هم به تیکوپلانین و فنوتیپ vanB از طریق مقاومت اکتسابی سطح متوسط به ونکومایسین مشخص می شود. از دیگر ژن های مداخله کننده در مقاومت ژن vanc می باشد که بر روی کروموزوم قرار دارد و به صورت مقاومت سطح پایین به ونکومایسین و حساسیت به تیکوپلانین مشخص می کردد.

Title

Frequency of VanA & VanB genes of vancomycin resistant enterococci isolated from various clinical specimens in shahid Mohammadi hospitals Bandar Abbas, -2012 .

Item Type: Research project
Subjects: microbiology
molecular Genetics
genetic
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Molecular Medicine Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1132

Actions (login required)

View Item View Item